تست اضطراب بک
(BAI)
Beck Anxiety Inventory

***

این آزمون، میزان اضطراب شما را اندازه می‌گیرد.

لطفا هر عبارت را به دقت بخوانبد و مشخص کنید در طول هفتۀ گذشته تا امروز چقدر از آن علامت در شما وجود داشته است.

در پایان نمره‌ی به دست آمده را با توضیحات پایانی مقایسه و میزان اضطراب خود را تعیین نمایید.
***

تذکر مهم: برای اجرای تست باید عضو سایت باشید و با نام کاربری خود وارد شوید،

***

از آنجا که نتایج تست در فایل شخصی شما ثبت می‌گردد،

بنابراین هر کاربر فقط یکبار می‌تواند هر تست را انجام دهد و امکان اجرای دوم برای تستی که قبلاً انجام شده وجود ندارد.