مرکز مشاوره آگاهان
مرکز مشاوره آگاهان

کارگاه‌های عمومی

اصول و فنون مذاکره

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت تکمیل شده است.

کارگاه‌های عمومی

بازی‌های روانی

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

پرورش خلاقیت

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

تحلیل رفتار متقابل

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت تکمیل شده است.

کارگاه‌های عمومی

تحلیل رفتار متقابل (پیشرفته)

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

خودشناسی

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

فرزند پروری

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

فرزند پروری (آنلاین)

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت تکمیل شده است.

کارگاه‌های عمومی

کنترل رفتاری کودکان (آنلاین)

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

مهارت‌های ازدواج

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

مهارت‌های زندگی

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان