مرکز مشاوره آگاهان
مرکز مشاوره آگاهان

کارگاه‌های عمومی

اصول و فنون مذاکره

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت تکمیل شده است.

کارگاه‌های عمومی

بازی‌های روانی

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

پرورش خلاقیت

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

تحلیل رفتار متقابل (مقدماتی)

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت تکمیل شده است.

کارگاه‌های عمومی

تحلیل رفتار متقابل (پیشرفته)

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

خودشناسی

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

فرزند پروری

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

فرزند پروری (آنلاین)

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت تکمیل شده است.

کارگاه‌های عمومی

کنترل رفتاری کودکان (آنلاین)

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

مهارت‌های ازدواج

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

مهارت‌های زندگی

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان