مرکز مشاوره آگاهان
مرکز مشاوره آگاهان

کارگاه‌های عمومی

اصول و فنون مذاکره

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت تکمیل شده است.

کارگاه‌های عمومی

بازی‌های روانی

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

پرورش خلاقیت

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت تکمیل شده است.

کارگاه‌های عمومی

تحلیل رفتار متقابل (پیشرفته)

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

خودشناسی

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

فرزند پروری

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

فرزند پروری (آنلاین)

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت تکمیل شده است.

کارگاه‌های عمومی

کنترل رفتاری کودکان (آنلاین)

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

مهارت‌های ازدواج

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

مهارت‌های زندگی

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان