نوروفیدبک چیست؟ Neurofeedback    هیچ یک از ما انسان‌ها در شرایط طبیعی و نرمال نمی‌توانیم در مورد نحوه‌ی عملکرد هر یک از واکنش‌های فیزیولوژیک غیرارادی و امواج موجود در مغزمان اطلاعات دقیق و روشنی داشته باشیم. با نوروفیدبک می‌توان با توجه به چگونگی فعالیت مغز عملکرد مغز را تنظیم و کنترل کرد.   نوروفیدبک روشی [ادامه مطلب]