تست اضطراب بک
(BAI)
Beck Anxiety Inventory

***

این آزمون، میزان اضطراب شما را اندازه می‌گیرد. لطفا هر عبارت را به دقت بخوانبد و مشخص کنید در طول هفتۀ گذشته تا امروز چقدر از آن علامت در شما وجود داشته است. در پایان نمره‌ی به دست آمده را با توضیحات پایانی مقایسه و میزان اضطراب خود را تعیین نمایید.
***