تعرفه سال ۱۴۰۰

تعرفه ابلاغی سال ۱۴۰۰

جدول تناسب زمانی، بر اساس تعرفه فوق

مشاهده تعرفه
در سایت سازمان نظام روان‌شناسی