قوانین همکاری

همکاری شما با مرکز مشاوره‌ آگاهان، به معنای پذیرش قوانین و مقرراتی است که در ادامه می‌آید.

۱- نوبت‌دهی مراجعان صرفا از طریق سایت انجام می‌شود و مشاوران نقشی در تعیین نوبت ندارند.

۲- پرداخت هزینه‌های مشاوره توسط مراجعان، صرفا از طریق درگاه‌های بانکی متصل به سایت انجام می‌شود.

۳- مراجعان این امکان را دارند که حداکثر ۱۲ ساعت قبل از قرار ملاقات نوبت فعلی خود را لغو و آن را جابجا نمایند.

۴- تعرفه‌ی خدمات به صورت واضح و قطعی در سایت اعلام شده و رعایت آن الزامی است.

۵- دریافت مبالغ اضافه از مراجعان، تحت هر عنوان از جمله دادن خدمات اضافی ممنوع است.

۶- اگر مشاوری بخواهد به انتخاب خود مبلغی کمتر از تعرفه از مراجع دریافت نماید، پرداخت آن در تعهد خود مشاور است.

۷- شاخص اصلی تعرفه‌ی خدمات، مدرک تحصیلی مشاوران است.

۸- سهم مشاوران در مبالغ دریافتی از مراجعان برای هر نوع مشاوره چه حضوری و چه غیرحضوری 60 درصد است.

۹- تسویه حساب و پرداخت سهم مشاوران در پایان هر ماه یا حداکثر تا سوم ماه بعد صورت می‌گیرد.

۱۰- مشاوران متعهدند که رأس ساعت جلسه را شروع نمایند. اگر شروع جلسه بیش از ۳۰ دقیقه از جانب مشاور به تأخیر افتد، آن جلسه برای مراجع رایگان شده و هزینه‌ی آن عودت داده خواهد شد.