مرکز مشاوره آگاهان
مرکز مشاوره آگاهان

کارگاه‌های تخصصی

آموزش تست وکسلر

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های تخصصی

آموزش تست وکسلر ۴

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های تخصصی

فنون تشخیصی وکسلر

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های تخصصی

آموزش تست MMPI

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های تخصصی

تفسیر نقاشی کودکان

۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان