مرکز مشاوره آگاهان
مرکز مشاوره آگاهان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش تست MMPI

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش تست وکسلر

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش نرم افزار آموس

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش نرم افزار لیزرل

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

تفسیر نقاشی کودکان

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

فنون تشخیصی وکسلر

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان