مرکز مشاوره آگاهان
مرکز مشاوره آگاهان

آموزش تست وکسلر ۴

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ـــــ
مدرس: 
دکتر محمد رفیعی

نوع کلاس: خصوصی(یک نفره)

تعداد ساعات: ۶ ساعت (دو جلسه سه ساعنه)