تست ایگوگرام (Egogram)

تست ایگوگرام، یک ابزار کمکی برای شماست تا با آن بتوانید سهم هر کدام از حالات نفسانی خود را مشخص کنید. این تست بر اساس نظریه تحلیل رفتار متقابل و منظور از حالات نفسانی، مفاهیم کودک، بالغ، والد است. برای کسانی که در کارگاه تحلیل رفتار متقابل ثبت‌نام می‌کنند، انجام این آزمون بسیار کمک‌کننده است. این تست دارای ۲۰ پرسش است و برای هر پرسش، پنج پاسخ ارائه شده است. شما باید درجه اهمیت پاسخ‌ها را با انتخاب شماره، از کم به زیاد  مشخص کنید یعنی مشخص کنید که هر پاسخ برای شما چه ارزشی دارد نباید برای دو پاسخ یک ارزش را انتخاب کنید مثلا اگر برای یکی از پاسخ‌ها ارزش ۲ انتخاب شد برای چهار پاسخ دیگر نباید ارزش ۲ انتخاب شود

مثال:
در شکل زیر برای پنج پاسخ، پنج ارزش مختلف انتخاب شده است. در واقع شما باید پاسخ‌ها را با دادن نمره، از کم به زیاد مرتب کنید.

در پایان نمره‌ی به دست آمده را با توضیحات پایانی مقایسه نمایید.

***