مرکز مشاوره آگاهان
مرکز مشاوره آگاهان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش تست MMPI

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش تست وکسلر

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش نرم افزار آموس

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش نرم افزار لیزرل

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

اصول و فنون مذاکره

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت تکمیل شده است.

کارگاه‌های عمومی

بازی‌های روانی

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

پرورش خلاقیت

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

تحلیل رفتار متقابل

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت تکمیل شده است.

کارگاه‌های عمومی

تحلیل رفتار متقابل (پیشرفته)

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

تفسیر نقاشی کودکان

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

خودشناسی

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

فرزند پروری

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان