مرکز مشاوره آگاهان
مرکز مشاوره آگاهان

کارگاه‌های تخصصی

آموزش تست وکسلر

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های تخصصی

آموزش تست وکسلر ۴

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های تخصصی

فنون تشخیصی وکسلر

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های تخصصی

آموزش تست MMPI

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های تخصصی

تفسیر نقاشی کودکان

۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌هـای عمومی

اصول و فنون مذاکره

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌هـای عمومی

بازی‌های روانی

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌هـای عمومی

پرورش خلاقیت

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌هـای عمومی

تحلیل رفتار متقابل (مقدماتی)

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ظرفیت

کارگاه‌هـای عمومی

تحلیل رفتار متقابل (پیشرفته)

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌هـای عمومی

خودشناسی

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌هـای عمومی

فرزند پروری

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان