مرکز مشاوره آگاهان
مرکز مشاوره آگاهان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش تست وکسلر

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش تست وکسلر ۴

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

فنون تشخیصی وکسلر

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش تست MMPI

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

تفسیر نقاشی کودکان

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش نرم افزار آموس

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش نرم افزار لیزرل

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

اصول و فنون مذاکره

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت تکمیل شده است.

کارگاه‌های عمومی

بازی‌های روانی

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

پرورش خلاقیت

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت تکمیل شده است.

کارگاه‌های عمومی

تحلیل رفتار متقابل (پیشرفته)

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان