مرکز مشاوره آگاهان
مرکز مشاوره آگاهان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش تست وکسلر

۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش تست وکسلر ۴

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

فنون تشخیصی وکسلر

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش تست MMPI

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

تفسیر نقاشی کودکان

۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش نرم افزار آموس

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش نرم افزار لیزرل

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

اصول و فنون مذاکره

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت تکمیل شده است.

کارگاه‌های عمومی

بازی‌های روانی

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

پرورش خلاقیت

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

تحلیل رفتار متقابل (مقدماتی)

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت تکمیل شده است.

کارگاه‌های عمومی

تحلیل رفتار متقابل (پیشرفته)

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان