تست باورهای غیرمنطقی

با پاسخ به پرسش‌های این تست، میزان باورهای غیرمنطقی شما مشخص می‌گردد. باورهای غیر منطقی، زندگی را سخت و طاقت‌فرسا می‌کنند. این تست شامل ۴۰ جمله است. لطفاً هر جمله را با دقت بخوانید و به طور واقع‌بینانه میزان موافقت خود را به آن جمله مشخص نمایید. در پایان نمره‌ی به دست آمده را با توضیحات پایانی مقایسه نمایید.

***