تست سنجش تاب‌آوری
Conner-Davidson Resilience Scale

پرسشنامه تاب آوری کونور – دیویدسون (CD-RIS)، توسط دو نظریه پرداز مشهور این حوزه یعنی کونور و دیویدسون ساخته شده است. این پرسشنامه ۲۵ گویه دارد که بین (کاملاً نادرست) و (کاملاً درست) نمره‌گذاری می‌شود و تاب‌آوری را در پنج مولفه شامل شایستگی/ استحکام شخصی، اعتماد به غرایز شخصی، پذیرش عواطف مثبت، عوطف امن، مهارشخصی/ خودکنترلی و معنویت مورد سنجش قرار می‌دهد

لطفاً هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما می‌دهد. اگر برای پاسخ دادن مطمئن نیستید بر پایه چیزی که احساس می‌کنید پاسخ دهید نه بر اساس آنچه فکر می‌کنید درست است. لطفا برای انتخاب گزینه‌ها زیاد فکر نکنید و نخستین چیزی که به ذهن‌تان می‌رسد را انتخاب کنید.