تست تاب‌آوری

تست سنجش تاب‌آوری
Conner-Davidson Resilience Scale

پرسشنامه تاب آوری کونور – دیویدسون (CD-RIS)، توسط دو نظریه پرداز مشهور این حوزه یعنی کونور و دیویدسون ساخته شده است. این پرسشنامه ۲۵ گویه دارد که بین (کاملاً نادرست) و (کاملاً درست) نمره‌گذاری می‌شود و تاب‌آوری را در پنج مولفه شامل شایستگی/ استحکام شخصی، اعتماد به غرایز شخصی، پذیرش عواطف مثبت، عوطف امن، مهارشخصی/ خودکنترلی و معنویت مورد سنجش قرار می‌دهد


– جمله‌ها را به دقت بخوانید و از آن‌ها برای توصیف خودتان استفاده کنید.
– لطفاً هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما می‌دهد.
– اگر برای پاسخ دادن مطمئن نیستید بر پایه چیزی که احساس می‌کنید پاسخ دهید نه بر اساس آنچه فکر می‌کنید درست است.
– لطفا برای انتخاب گزینه‌ها زیاد فکر نکنید و نخستین چیزی که به ذهن‌تان می‌رسد را انتخاب کنید.

***

برای اجرای تست باید عضو سایت باشید و با نام کاربری خود وارد شوید.
هر کاربر فقط یکبار می‌تواند تست را انجام دهد و امکان اجرای دوم وجود ندارد.