تست تعیین تیپ شخصیتی A و B

تست تعیین تیپ شخصیتی A و B

به کمک این تست قادر خواهید بود تا نوع تیپ شخصیتی خود را در طیف A و B مشخص کنید.

تذکر مهم: برای اجرای تست باید عضو سایت باشید و با نام کاربری خود وارد شوید، تا آیکون  اجرای تست  در پایین این صفحه ظاهر شود.

***-

از آنجا که نتایج تست در فایل شخصی شما ثبت می‌گردد،

بنابراین هر کاربر فقط یکبار می‌تواند هر تست را انجام دهد و امکان اجرای دوم برای تستی که قبلاً انجام شده وجود ندارد.