تست طرحواره‌های ناسازگار اولیه

پرسش‌نامه طرحواره‌های ناسازگار اولیه توسط “جفری یانگ” و بر پایه مشاهدات تجربه شده توسط متخصصان بالینی ساخته شده است. فرم اصلی این پرسش‌نامه  دارای ۲۰۵ ماده است که برای اندازه‌گیری شانزده طرحواره غیرانطباقی اولیه طراحی شده است. اما فرم کوتاه‌تر این پرسشنامه به دلیل داشتن ویژگی‌های نسخه اصلی و سهولت اجرا بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است.

– از این جمله‌ها برای توصیف خودتان استفاده کنید. لطفاً هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما می‌دهد. اگر برای پاسخ دادن مطمئن نیستید بر پایه چیزی که احساس می‌کنید پاسخ دهید نه بر اساس آنچه فکر می‌کنید درست است. لطفا برای انتخاب گزینه‌ها زیاد فکر نکنید و نخستین چیزی که به ذهن‌تان می‌رسد را انتخاب کنید.

***