تست هوش انتزاعی کودکان

Raven IQ Test
برای کودکان ۷ تا ۱۱ ساله

 ————————-

این یک تست هوش ناوابسته به فرهنگ است. یعنی فرهنگ و ملیت افراد روی کیفیت و نوع پاسخ‌ها تأثیری ندارد. لطفاً سؤال‌ها را با آرامش بخوانید و با دقت به آن پاسخ دهید. در این تست شما باید مشخص کنید که در جای خالی از تصویر اصلی، کدام یک از گزینه‌ها قرار می‌گیرد؟ در پایان نمره‌ی به دست آمده را با توضیحات جدول مقایسه کنید.