تست تشخیص کمال‌گرایی هیل

کمال‌‏‌‏گرایی یا کمال‌‏‌‏طلبی، یکی از شایع‌‏ترین پدیده‌‏هایی است که می‌‏توانید در اطراف خودتان مشاهده کنید. کمال‌‏گرایی به معنای رشد، پیشرفت، تعالی و کامل‌‏شدن، مهمترین ویژگی انسان‌هاست. این نوع کمال ‌‏گرایی سالم و بهنجار است. چیزی که به عنوان کمال‌‏گرایی ناسالم یا مرضی شناخته می‌‏شود، رعایت استانداردهای بالا در شرایطی که هزینه رعایت آن استانداردها بیشتر از منافعشان است و ضرورتی برای آن نیست. تست کمال‌گرایی هیل، دو بعد کلی کمال‌گرایی مثبت(سازگارانه) و کمال‌گرایی منفی(ناسازگارانه) و  هشت مؤلفه‌ی مربوط به آن‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. این تست شامل ۵۹ جمله است. لطفاً هر جمله را با دقت بخوانید و درجه توافق خود را با آن جمله انتحاب کنید.