پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی

WHOQOL-BREF

پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، یک پرسشنامه ۲۶ سوالی است که کیفیت زندگی کلی و عمومی شما را می‌سنجد. این مقیاس در سال ۱۹۹۶ توسط گروهی از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۴ زیرمقیاس و یک نمره کلی است. این زیر مقیاس‌ها عبارتند از: سلامت جسمی، سلامت روان، روابط اجتماعی، سلامت محیط زندگی.

***

– هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما می‌دهد. اگر برای پاسخ دادن مطمئن نیستید بر پایه چیزی که احساس می‌کنید پاسخ دهید نه بر اساس آنچه فکر می‌کنید درست است. لطفا برای انتخاب گزینه‌ها زیاد فکر نکنید و نخستین چیزی که به ذهن‌تان می‌رسد را انتخاب کنید.