تست شماره ۲

این تست دارای ۲۰ پرسش است و برای هر پرسش، پنج پاسخ ارائه شده است.

شما باید میزان موافقت خود را در هر پنج پاسخ، از ۱ تا ۵ مشخص کنید.
۱ به معنای کمترین موافقت و ۵ به معنای بیشترین موافقت است