تست شماره ۳

این تست شامل ۹۰ سؤال است
– هر سؤال را به دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما می‌دهد.
– اگر برای پاسخ دادن مطمئن نیستید بر پایه چیزی که احساس می‌کنید پاسخ دهید نه بر اساس آنچه فکر می‌کنید درست است.
– لطفا برای انتخاب گزینه‌ها زیاد فکر نکنید و نخستین چیزی که به ذهن‌تان می‌رسد را انتخاب کنید.

***