شکـایات و انتقــادات

 

شکایات، انتقادات و پیشنهاداتی که شما از طریق این فرم ارسال می‌کنید، به طور مستقیم توسط مدیریت مرکز مشاوره (دکتر محمد رفیعی) خوانده می‌شود.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .