مؤسسات طرف قرارداد

                         بانک تجارت                  مهرآفرین                 خیریه