مؤسسات طرف قـرارداد

                         بانک تجارت                  مهرآفرین