پرسشنامه BNQ

پرسشنامه‌ی BNQ شامل ۳۵ سؤال است و به منظور ارزیابی ساختار نیازها طراحی شده است. لطفا هر سوال را به دقت بخوانید و متناسب با شناختی که از خود دارید، یک گرینه را انتخاب کنید.

  • شروع پرسشنامه