Schemas Test

این پرسشنامه شامل ۷۵ جمله است.

– لطفاً هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما می‌دهد.
– اگر در برخی جمله‌ها تردید دارید، بر پایه چیزی که احساس می‌کنید پاسخ دهید نه بر اساس آنچه فکر می‌کنید.
– لطفا برای انتخاب گزینه‌ها زیاد فکر نکنید و نخستین چیزی که به ذهن‌تان می‌رسد را انتخاب کنید.

***

برای اجرای تست باید عضو سایت باشید و با نام کاربری خود وارد شوید،