schemas

پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار اولیه

پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار اولیه توسط “جفری یانگ” و بر پایه مشاهدات تجربه شده توسط متخصصان بالینی ساخته شده است. فرم اصلی این پرسش‌نامه  داراي ۲۰۵ ماده است که براي اندازه‌گیري شانزده طرحواره غیرانطباقی اولیه طراحی شده است. اما فرم کوتاه‌تر این پرسشنامه به دلیل داشتن ویژگی‌هاي نسخه اصلی و سهولت اجرا بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است.

– از این جمله‌ها برای توصیف خودتان استفاده کنید.
– لطفاً هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما می‌دهد.
– اگر براي پاسخ دادن مطمئن نیستید بر پایه چیزي که احساس می‌کنید پاسخ دهید نه بر اساس آنچه فکر می‌کنید درست است.
– لطفا برای انتخاب گزینه‌ها زیاد فکر نکنید و نخستین چیزی که به ذهن‌تان می‌رسد را انتخاب کنید.

***

مشخصات خود را وارد کنید

شما باید متن وارد کنید
ایمیل را به درستی وارد نمایید. (با حروف کوچک)