مرکز مشاوره آگاهان
مرکز مشاوره آگاهان

کارگاه‌هـای عمومی

اصول و فنون مذاکره

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌هـای عمومی

بازی‌های روانی

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌هـای عمومی

پرورش خلاقیت

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌هـای عمومی

تحلیل رفتار متقابل (مقدماتی)

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ظرفیت

کارگاه‌هـای عمومی

تحلیل رفتار متقابل (پیشرفته)

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌هـای عمومی

خودشناسی

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌هـای عمومی

فرزند پروری

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ظرفیت

کارگاه‌هـای عمومی

کنترل رفتاری کودکان

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌هـای عمومی

مهارت‌های ازدواج

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌هـای عمومی

مهارت‌های زندگی

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان