مرکز مشاوره آگاهان
مرکز مشاوره آگاهان

آموزش تست وکسلر

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ـــــ
مدرس: 
دکتر محمد رفیعی

نوع کلاس: خصوصی(یک نفره)

تعداد ساعات: ۳ ساعت