مرکز مشاوره آگاهان
مرکز مشاوره آگاهان

تحلیل رفتار متقابل

مدرس: دکتر محمد رفیعی

طول دوره: ۱۸ ساعت، ۶ جلسه ۳ ساعته

گروه ۱ –  یکشنبه‌ها: ۱۶ تا ۱۹     تکمیل ظرفیت

گروه ۲ – دوشنبه‌ها: ۱۷ تا ۲۰